top of page

Måste vi spara kvittot?

Här hittar du svaret.

 • Hur länge måste en faktura i pappersform sparas?
  En faktura som inkommit fysiskt måste arkiveras i pappersform i 7 år.
 • Måste jag spara kvittot?
  Ja. Kvitton måste sparas fysiskt i 7 år. Digitaliseras kvittot ska det sparas fysiskt i 3 år och därefter 4 år digitalt.
 • Kan vi digitalisera allt arkiv?
  Inkommer dokumenten digitalt ska de arkiveras digitalt i minst 7 år. Önskar man digitalisera fysiska dokument genom skanning ska det sparas fysiskt i 3 år och därefter 4 år digitalt.
 • När kan vi slänga våra räkenskaper?
  Oavsett om det lagras fysiskt eller digitalt kan materialet destrueras efter 7 kalenderår det vill säga år 8.
 • Vad gäller för kommun?
  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Vilket innebär att samtliga kommuner skall inneha en dokumenthanteringsplan med tydlig gallringsrutin anpassad efter sin kommuns hanteringsplan. Detta kan skilja sig åt per kommun och dess riktlinjer däremot skall en hanteringsplan alltid innefatta vad som arkiverats, vart det bevaras samt vid behov redovisning av arkivets uppbyggnad.
 • Får vi arkivera i molnet?
  Både ja och nej. Om er molntjänstserver är stationerad inom landets gränser (Sverige) godkänns sådan lagringsplats. I övriga fall godkänns det inte. Detta p.g.a. att de flesta molnservrarna är en icke fastställbar landspunkt, vilket då går emot svensk bokföringslag.
 • Vad gäller vid arkivering av personalhandlingar? (HR)
  Anställningsavtal, HR-material, personuppgifter och löneinformation skall i regel sparas så länge anställningen pågår, och 12 månader efter avslutad anställning. Därefter 7 hela kalender år enl. bokföringslagen kap. 7. I vissa fall finns anledning att spara dylikt material under en längre tid.
 • Vad gäller vid konkurs?
  Skyldigheterna att arkivera är gällande även för ett företag i konkurs. Räkenskapsmaterialet ska arkiveras under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap. bokföringslagen (1999:1078) Konkursförvaltaren har att i första hand verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för borgenärerna.
 • Hur länge måste ett avtal sparas?
  Arkiveringstid räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser. Det innebär att arkiveringstiden först börjar räknas fr.o.m. året efter det att ett giltigt avtal upphör att gälla och det oavsett avtalstidens längd. Arkiveringstiden baseras enligt bokförbokföringslagens krav om 7 år, från och med året efter avtalets giltighetstid upphört.
bottom of page